ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13:30น. นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อให้การสรรหาและการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3