ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564

>>>>>วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 8:30น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะกรรมการนิเทศติดตาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2564 เพื่อควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ณ ศูนย์สอบทั้ง 8 ศูนย์ ประกอบด้วย รร.บ้านมะรือโบตก รร.บ้านสาเมาะ รร.บ้านยานิง รร.บ้านเจาะเกาะ รร.บ้านเจ๊ะเก รร.บ้านกาลิซา รร.บ้านจะแนะ และรร.บ้านริแง