การอบรมโครงการสร้างจิตสำนึก และสร้างความรู้การจัดการขยะ ในหน่วยงานและสถานศึกษา สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

>>>>>วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษา ราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึก และความรู้การจัดการขยะ ในหน่วยงานและสถานศึกษา สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยการรณรงค์ให้ความรู้สถานศึกษาให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นกลวิธีอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะทำให้เกิดจิตใต้สำนึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม จนสามารถเป็นตัวอย่างแก่คนในชุมชนได้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3