ประชุมคณะกรรมการกลาง หัวหน้าสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-Net)

>>>>>วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมการกลาง หัวหน้าสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบ สพป.นราธิวาส เขต 3 และพบปะคณะครู เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงพัฒนาทักษะของคณะกรรมการ ในการปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน วิธีการและแนวปฏิบัติในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ทางสถาบันการทดสอบแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3