คณะกรรมการนิเทศติดตาม ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

>>>>>วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 8:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตาม ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.6 เพื่อควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ณ ศูนย์สอบ รร.บ้านสาเมาะ รร.บ้านจะแนะ รร.บ้านดุซงยอ รร.บ้านเจ๊ะเก และ รร.อนุบาลระแงะ