ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรคุรุพัฒนาที่คุรุต่ออายุ ให้โรงเรียนในสังกัดรับทราบ