ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสอนภาษาจีนแนวใหม่ สไตล์ Active Learning สพำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา (Chinese Mew Normal)