วันที่ 2 ของดำเนินการจัดโครงการจุดประกายสู่ความสำเร็จ สู่ผลงานที่มีคุณภาพ

>>>>>วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 วันที่ 2 ของดำเนินการจัดโครงการจุดประกายสู่ความสำเร็จ สู่ผลงานที่มีคุณภาพ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ร่วมกันนำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอผลงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า Obec Award สพฐ. ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3