การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ขึ้น ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์