ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบ National Test (NT) & Read Test (RT) ผ่านระบบ Zoom meeting

>>>>>วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบ National Test (NT) & Read Test (RT) ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอด ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ 1. ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 2. ด้านคำนวณ (Numeracy) 3. ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) นำไปสู่ การปรับปรุงและพัฒนาความสามมารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป