ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบ NT&RT อำเภอระแงะ

>>>>>วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวศศิธร กลางแท่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบ NT : National Test การทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการดำเนินการทดสอบ RT : Reading Test การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ณ รร.บ้านกาลิซา รร.บ้านกาเด็ง รร.บ้านเจ๊ะเก และรร.อนุบาลระแงะ เพื่อให้ การประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา