ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบ NT&RT อ.เจาะไอร้อง

>>>>>วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวอะแอเซ๊าะ โต๊ะมุสอ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบ NT : National Test การทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพ ของการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการดำเนินการทดสอบ RT : Reading Test การทดสอบ เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ณ รร.บูเกะตาโมงฯ รร.บ้านโคก รร.บ้านบาตาปาเซ รร.บำรุงวิทย์ รร.ลูโบ๊ะเยาะ เพื่อให้ การประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติ ของสำนักทดสอบทางการศึกษา