การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)