ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

ตั้งอยู่ เลขที่ 167 ถนนระแงะมรรคา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
www.narathiwat3.go.th
Email : saraban@narathiwat3.go.th
Tel : 073-672-180
Fax : 073-672-182

ติดต่อกลุ่มงาน

หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 073-672-108 ต่อ 101
หน้าห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 073-672-180 ต่อ 102
กลุ่มอำนวยการ 073-672-108
กลุ่มงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 073-672-189
กลุ่มนโยบายและแผน 073-672-177
กลุ่มบริหารงานบุคคล 073-672-176
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 073-672-190
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 073-672-181
หน่วยตรวจสอบภายใน 073-627-180
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 073-672-177
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 073-672-176
กลุ่มกฎหมายและคดี 073-672-176