การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และการให้ข้อมูลติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.