การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565