การประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ระดับประถมศึกษา

>>>>>วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมการประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ภาคใต้ ผ่านระบบ Video Conference