ขอประชาสัมพันธ์โครงการการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ClassPoint ให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษา