การรับสมัครนักเรียนปลายทางเข้าร่วมโครงการเรียนภาษต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker)และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565