ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์แอนิเมชั่น ในรูปแบบวิดิทัศน์ และแบบสำรวจความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อสื่อ