ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ “ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ lMS” ด้วยแพลตฟอร์มโรงเรียน