สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (กรกฎาคม)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565

ว2579