ผลงานทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ “วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1ประจำปี 2565” (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564) ผ่านระบบออนไลน์