โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ “ยินดีต้อนรับ”

วันที่ 31 สิงหาคม 2563
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูจากโรงเรียนบ้านกาแย มาศึกษาดูงานในเรื่องด้านการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี โครงการอาหารกลางวัน และงานด้านอื่นๆ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ