โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน Active Learning

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต รับการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน Active Learning จาก สพฐ. โดยมีท่าน รูซรีนา ปาแนแจกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นธ.3 มาให้กำลังใจ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการขับเคลื่อน และเตรียมรับการประเมิน จาก สพฐ. ต่อไป