พิธีสวมปลอกแขนให้แก่สภานักเรียน

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายอานูวา อาบ๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาะเกาะ และคณะครูโรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ร่วมพิธีสวมปลอกแขนและให้โอวาทแก่สภานักเรียนโรงเรียนบ้านเจาะเกาะ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งสภานักเรียนจะดำเนินการรับผิดชอบดูแลทุกข์ สุข กิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สอดส่องดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อการพัฒนานักเรียน โรงเรียน และชุมชนต่อไป