อบรมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร” เพื่อการประชาสัมพันธ์

    วันที่ 8-9 กันยายน 2565 นางวรินภรณ์ ทองประยูร ผอ.โรงเรียนบ้านไอปาเซ ได้มอบหมายให้นางวราภรณ์ เพ็ชร์รัตน์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร” เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยมี นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม และนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ ในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และเป็นการพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3