ผอเขตเยี่ยมให้กำลังนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านบาโงสะโต

ขอขอบคุณนายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 และคณะ ที่มาเยี่ยมและมาให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบาโงสะโตในครั้งนี้