อบรมการใช้เทคโนโลยี สื่อสาร โปรแกรมCanva

8 กันยายน 2565 นายซอบรี สาและ มอบหมายให้นางสาวรีซา มะ ธุรการโรงเรียน  เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการการใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร โดยใช้โปรแกรม Canva ณ ห้องประชุมระแงะ โดยมีนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สพป.ปัตตานี เขต 1      เป็นวิทยากร