อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติติการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร”

วันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ.2565 

  นางซาลีฮะห์ ดะเซ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ ได้มอบหมายให้นางนัสรียา หะยียูโซ๊ะ ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติิการ “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสาร” ณ ห้องประชุมระแงะ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต3 โดยมีนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ และได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต3 เป็นประธานเปิดการอบรมในนครั้งนี้