ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบุโงดุดุง และโรงเรียนบ้านจูโวะ

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบุโงดุดุง และโรงเรียนบ้านจูโวะ โดยเน้นให้เด็กมีการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้ยังได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหาของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)