นิเทศการอ่านเขียน

วันที่ 9 กันยายน 2565  เวลา 08.40 น. นางสาวฟาอีซะห์  ลีวาเมาะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิบง พร้อมด้วย นางสาวอาฟีซา   กอมิง และนายเชิดศักดิ์   คงฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านนิบง  เข้านิเทศการอ่านเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ตามตารางนิเทศ    ประจำเดือนกันยายน   ปีการศึกษา  2565  ณ โรงเรียนบ้านนิบง