อบรมการใช้สื่อเทนโนโลยีสือสาร

วันที่ 8 กันยายน

2565 นายแวมูฮำมัด แวดีซา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบองอ ให้เข้าร่วมการอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร ณ ห้องประชุมระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2565 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน