ประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่  8  กันยายน  2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 3  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นวิทยากรในการอบรม และมีนายศุภชัย  ศรีหาใต้  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้