เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมลูกเสือ – เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 09.30 น. นางนูรีฮาน หะยีสาแล๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ            และ นายมะพาริ ดือเร๊ะ ครูโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมลูกเสือ – เนตรนารี            ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ หอประชุม โรงเรียนตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาส โดยมีเป้าหมาย            ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่อำเภอระแงะ

อำเภอระแงะ