ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA)

วันที่ 13 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ ได้จัดการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ตำแหน่งครู โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้
1.นายนิอัสฮา กูปูเต๊ะ(ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงกูโบ)
2.นายซูลกีฟลี แวยูโซ๊ะ(ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำวน)
3.นายโซเฟียน มะเย็ง(ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะออ) เป็นกรรมการ ณ โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ
ทางโรงเรียนบ้านบาโงกูโบขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาเป็นกรรมการให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านบาโงกูโบในครั้งนี้ด้วย