การอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยวิธีการเชิงรุก (Active Learning) และการผลิตสื่อภาษาไทย รุ่นที่ 1

วันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 นายมาหะมะอุชมี สาแล๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ได้มอบหมาย นางสาวนูรีหย๊ะ การียา และนางสาวสีตีแอเสาะ เล๊าะยีตาครูโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยวิธีการเชิงรุก (Active Learning) และการผลิตสื่อภาษาไทย รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3