กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา PLC ร่วมกับบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เรื่อง การออกแบบและพัฒนาทักษะดิจิทัล (Google Application)

>>>>>วันที่ 9 พ.ย.2565 เวลา 14.30 น. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา PLC ร่วมกับบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เรื่อง การออกแบบและพัฒนาทักษะดิจิทัล (Google Application) เพือจัดทำกิจกรรมโครงการนำเข้าแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566