ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน

>>>>>>วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 10:15น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านมะรือโบตก พร้อมเน้นย้ำจุดเน้นของ สพป.นราธิวาส เขต 3 ทั้ง 5 ข้อ 1.ด้านความปลอดภัย 2.อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 3.สถานศึกษาสวยงาม น่าอยู่ น่าดู 4.การเงินพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 5.การสร้างเครือข่ายและ ประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ทราบ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ต่อไป