ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

>>>>>>วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ เขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี ขอขอบคุณภาพจาก : เครือข่ายประชาสัมพันธ์