ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณปี พ.ศ.2566 (รายการงบปีเดียว) โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128