ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ