ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านมะรือโบตก