ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลประกาศการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไชต์ โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจะแนะ และอำเภอเจาะไอร้อง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายมาหามะซายูตี ลีกี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางสาวอัฟอีด๊ะ เจ๊ะโกะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลประกาศการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไชต์ของสำนักงานเขตฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรี มารุต มณีโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3