ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบาโงสะโต