แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลามให้กับนักเรียน ป.6 โรงเรียนบ้านดุซงยอ