ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับโอนพนักงานส่วนห้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนราธิวาส สามารถรับเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตามที่ยื่นสมัครได้ https://narapeo.go.th/news/detail/100