ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ตัวชี้วัดบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

>>>>>วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ตัวชี้วัดบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น โดยให้สถานศึกษา จัดหา ศึกษา วิเคราะห์ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เพื่อจัดทำเป็นทำเนียบแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้งจัดทำหน่วยบูรณาการตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาดำเนินการบนพื้นฐานของบริบทและแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แหล่งเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง อีกทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษามีใช้ข้อมูลในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3