ร่วมแรงร่วมใจ สามัคคีคือพลัง

17 ธันวาคม 2565  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านไอร์โซ ร่วมกันถางป่าบนที่ดินเนื้อที่5ไร่ ของโรงเรียนเพื่อเตรียมทำการเพาะปลูก และดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในอนาคต