โรงเรียนอนุรักษ์อิสลามมาแนะแนวศึกษาต่อ:โรงเรียนบ้านดุซงยอ